" Ðức Phật dạy: “Kẻ rời bỏ ác đạo được làm con người là khó. Làm con người rồi mà tránh được thân nữ, làm được thân nam là khó. Làm được thân nam rồi mà sáu giác quan đầy đủ là khó. Sáu giác quan đủ rồi mà được sinh sống ở nơi văn minh là khó. Sinh sống ở nơi văn minh rồi mà được gặp Phật ở đời là khó. Ðã gặp thời Phật rồi mà được gặp Phật Pháp là khó. Gặp được Phật Pháp rồi mà khởi được niềm tin là khó. Khởi được niềm tin rồi mà phát tâm Bồ Ðề là khó. Phát tâm Bồ Ðề rồi mà đạt đến chỗ vô tu vô chứng là khó”. Kinh tứ thập nhị chương "


Get it on Google Play Lời Phật dạy.net trên Google Play
Xin các bạn vui lòng nghe tất cả bài giảng audio tại đây
JPlayer Playlister

Sorted by file name
Xếp theo bài mới nhất | Xếp theo tên bài


Lời Phật dạy | Phật tử Việt Nam | Thư viện Hoa sen | Giác ngộ | Vì đạo thiêng
All rights reserved ®