" Ðức Phật dạy: “Ta xem địa vị vương hầu như bụi qua kẻ hở, xem vàng ngọc quý giá như ngói gạch, xem y phục tơ lụa như giẽ rách, xem đại thiên thế giới như một hạt cải, xem nước ao A nậu như dầu thoa chân, xem cửa phương tiện như các vật quý giá hoá hiện, xem pháp vô thượng thừa như mộng thấy vàng bạc lụa là, xem Phật đạo như hoa đốm trước mắt, xem thiền định như núi Tu di, xem Niết bàn như ngày đêm đều thức, xem phải trái như sáu con rồng múa, xem pháp bình đẳng như nhất chơn địa, xem sự thịnh suy như cây cỏ bốn mùa”. Kinh tứ thập nhị chương "


Get it on Google Play Lời Phật dạy.net trên Google Play
Xin các bạn vui lòng nghe tất cả bài giảng audio tại đây
JPlayer Playlister

Sorted by file name
Xếp theo bài mới nhất | Xếp theo tên bài


Lời Phật dạy | Phật tử Việt Nam | Thư viện Hoa sen | Giác ngộ | Vì đạo thiêng
All rights reserved ®